Ubezpieczenie NNW uczniów

Grafika z napisem important

W odpowiedzi na pytania związane z możliwością zawarcia grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej, czynności związane z zawieraniem umów ubezpieczenia zostaną podjęte przez przedstawiciela Rady Rodziców.

Zawarte ubezpieczenie obowiązywać będzie od 1 września 2019 r. Termin opłacenia składek podany zostanie 2 września podczas spotkania uczniów z wychowawcami. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowane zostały do wyboru dwie oferty ubezpieczenia NNW.

Prosimy o zapoznanie się z ofertą Ubezpieczenia NNW: Oferta nr 1, Oferta nr 2, Karta produktu, Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW, Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Umowa ubezpieczenia NNW może być zawarta wyłącznie dobrowolnie.