RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochrony danych), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

I. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka (ucznia) jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej, Rudna Wielka 60, 36-054 Mrowla.

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: iodo@sprudnawielka.pl lub listownie, przesyłając korespondencję na adres Administratora.

III. Cele przetwarzania danych:

1. Dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez placówkę zadań publicznych i wypełnianiem obowiązków prawnych wynikających wprost z przepisów prawa lub określonych jej zadaniami statutowymi, m.in.: rekrutacja do Szkoły, realizacja zadań związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego (art. 6 ust 1 lit c oraz/lub 9 ust 2 lit b RODO).

2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą jest stroną lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO).

3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zastanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka w określonym celu i zakresie (art. 6 ust 1 lit a i/lub art. 9 ust 2 lit a RODO).

IV. Podstawa prawna przetwarzania:

Poza wskazanymi powyżej przepisami RODO podstawą przetwarzania danych osobowych są:

 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

 rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach,

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

V. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów, dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane:

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych:

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania:

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem:

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa:

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych:

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania:

 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń:

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Z zastrzeżeniem, że jeżeli na podstawach podanych wyżej przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej albo prawnej, bądź z uwagi na ważne względy interesu publicznego krajowego lub Unii Europejskiej.

f) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

h) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem,

VII. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,

VIII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości realizacji celów, w jakich zbierane są dane osobowe lub brak możliwości zawarcia takiej umowy.

IX. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i/lub danych osobowych Pani/Pana dziecka będą:

1. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m.in. takie jak organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa:

2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem

X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI. Inne informacje:

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych
w zakresie monitoringu wizyjnego

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:


1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się bezpośrednio pod adresem e-mail: iodo@sprudnawielka.pl lub korespondencyjnie, przesyłając korespondencję na adres Administratora.

3. Monitoringiem wizyjnym objęto: wejścia i wyjścia z budynku, hol na parterze budynku (szkoła podstawowa, rejon świetlicy, rejon pokoju nauczycielskiego), korytarze na  I, II piętrze budynku szkoły podstawowej oraz I, II, III piętrze gimnazjum, schody wewnętrzne w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum, szatnie w budynku gimnazjum, chodnik bezpośrednio przylegający do budynku szkoły od strony ulicy, plac zabaw, boisko Orlik, duża sala gimnastyczna.

4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U.2019.0.1148.j.t) i art. 22² § 1 Kodeksu pracy.

6. Przetwarzanie danych osobowych w ww. celu obejmuje udostępnianie danych osobowych na podstawie i w granicach prawa innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tj.:

a) organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom uprawnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych;

b) właściwym podmiotom oraz dostawcom niezbędnych usług przetwarzających dane osobowe
w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa;

8. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 3 miesięcy lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa.

9. Posiada Pani/Pan prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;

c) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie placów i obiektów Administratora danych.