Informacja o zajęciach w dniu 2 maja 2019 r.

Grafika z napisem important

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318) obowiązującego od 1 września 2019 r., zgodnie z §5 ww. rozporządzenia, dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w SP w Rudnej Wielkiej były dni:

29 stycznia 2019 r. – wtorek – Piknik edukacyjny 1 (projekt 9.2).

10 kwietnia 2019 r., 11 kwietnia 2019 r., 12 kwietnia 2019 r. – środa, czwartek, piątek – Egzamin gimnazjalny.

15 kwietnia 2019 r., 16 kwietnia 2019 r., 17 kwietnia 2019 r. – poniedziałek, wtorek, środa – Egzamin ósmoklasisty.

24 kwietnia 2019 r. – środa – Piknik edukacyjny 3 (projekt 9.2) .

Propozycja dyrektora o terminach planowanych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych uzyskała pozytywną opinię Rady Rodziców we wrześniu 2018 r. i ujęta została w Harmonogramie roku szkolnego 2018/ 2019.

Z powodu „wyczerpania” puli ośmiu dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dzień 2 maja 2019 r. dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej jest dniem, w którym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się zgodnie z planem lekcji.