Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Grafika z napisem important

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej oraz zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, informuję o zmianie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/ 2020.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/ 2020 r.:
– 12 czerwca 2020 r. (piątek),
– 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty,
– 17 czerwca 2020 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty,
– 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty,
– 25 czerwca 2020 r. (czwartek).

Dyrektor SP w Rudnej Wielkiej, Małgorzata Mazepa