Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  https://sprudnawielka.pl
 
Data publikacji strony internetowej: 2019-01-11.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-06.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst),
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Mazepa, sp.rudna.wielka@swilcza.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 855 3245. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej usytuowany jest na ogrodzonej działce. Do budynku prowadzi pięć wejść (trzy wejścia dla uczniów, jedno wejście do sali gimnastycznej, jedno wejście techniczne z tyłu budynku). Tylko jedno wejście (wejście do budynku byłego gimnazjum – trzecie wejście od strony prawej budynku) posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły zapewnia się wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne. W budynku Szkoły dostępne są rozwiązania, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (tzw. schodołaz). W budynku szkoły znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budynek Szkoły jest otwarty dla osób korzystających z psa asystującego.
W budynku zapewnia się wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń.
Obok budynku Szkoły nie ma miejsc parkingowych. Parkowanie możliwe jest na terenie parkingu Kościoła Parafialnego pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.
W Szkole nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.